Representantskapet 2014–2015

Beboerrepresentanter

Ole Steen-Larsen, Anne Mette Hyrve, Signe K. Nordbø, Knut J. Nielsen, Gaute Holmin, Claes Arctander-Aronsen, Gunnhild Lind, Ole Martin Løkkeberg, Stian Thygesen Graaner, Knut-Helge Strømsnes, Kristin, Opaas Haugli, Wenche Andersen, Einar Stormo, Geir Audun Andersen, Carl Aa. Stephanson, Torill Løvlien, Hege Handberg, Jon Elvenes, Terje Haugan, Laila el Aqil


Vararepresentanter

Anna Beskow, Fredrik Arneberg, Ali Kousha, Sven Arne Nielsen, Bjørn Sandhaug, Anne C. Eriksen, Marit Helene Larsen, Robert Thorn


Ikke-boende representanter

Finn Dyrkorn, Svein Sandnes, Yousef Farid Azar, Eli Selstad, Rune Thuv, Dag Rune Arntsen, Jan Erik Wang, Fritz Huitfeldt, Mette Braathen, Litt-Woon Long, Jan Petter Hagberg, Erik Stormbo, Ottar Karbøl, Stein Botilsrud, Cathrine Mannsåker, Inger Troland, Eva Lindholm, Kristina Aas Fure, Carsten Hilstrøm, Evy Irene Andersen, Anne Cecilie Andresen


Vararepresentanter

Elisabeth Bache Tengs, Christian Hellevang, Halvor Moen, Khader Azar, Reidunn Jarrett, Ellen Haukås, Eivind Sælid, Maren Vaaland Eriksen, Tine Lillemoen Asklund


Ansattes representanter

Betty Grønoset, Atle Granum, Frank Bolstad, Johnny Ademaj, Tor Kjetil Dedekam Pederssen, Kari Gro Thorstad


Vararepresentanter

Sølvi Halvorsen, Carl Fredrik Arntzen, Kristin Knudsen, Asif Sehota, Anita Dahl, Annveig Ghebreselasie


Styret

Lars Buer, Inger Stray Lien, Solfrid Berntsen, Inge N. Dolve, Lisbeth Dyrberg, Torger Reve, Tove Heggelund, Tove Bjørnstad, Morten Dick, Bjørn Frode Skaar


Administrasjonen

Martin Mæland, Daniel Kjørberg Siraj, Ove B. Haupberg, Arne Baumann, Boddvar Kaale, Anne Elisabet Thurmann-Nielsen, Morten Aagenæs, Åge Pettersen, Elisabet Landsend


Representantskapets innstilling

Representantskapet anbefalte i sitt møte 23. mars 2015 at generalforsamlingen i OBOS godkjenner:

  1. Årsregnskapet for OBOS-konsernet med et resultat på ordinær drift etter skatt på 1 766,918 millioner kroner.
  2. Årsregnskapet for OBOS med et resultat på ordinær drift etter skatt på 1 699,470 millioner kroner, som foreslås overført til annen egenkapital.

Melding fra kontrollkomiteen til OBOS' representantskap

Kontrollkomiteen, som ble valgt på representantskapets møte 12. mai 2014, har hatt følgende sammensetning:

Svein Sandnes, leder
Wenche Andersen, medlem
Anne Cecilie Andresen, medlem
Knut J. Nielsen, varamedlem

Komiteen har hatt to møter.

Kontrollkomiteen har fått tilsendt utskrifter av styreprotokoller med tilhørende saksdokumenter og gjennom dette er komiteen holdt løpende orientert om styrets arbeid. Komiteen har også fått kopi av protokollene fra Revisjonsutvalgets møter. Styreprotokollene og protokollene fra Revisjonsutvalget er gjennomgått med komiteens sekretær og alle spørsmål er tilfredsstillende besvart.

Komiteen har fått tilsendt utskrifter av styreprotokoller for OBOS Nye Hjem AS og OBOS Forretningsbygg AS. I tillegg har komiteen fått anledning til å stille spørsmål om virksomheten i OBOS’ øvrige datterselskaper. Komiteen har også hatt møter med styrets leder og administrerende direktør.

Kontrollkomiteen har også kontrollert sikkerhet i forbindelse med ordningen med ansattelån og funnet rutiner og sikkerheter betryggende.

Komiteen finner at lagets virksomhet er utført i samsvar med lovgivningen, vedtekter og med vedtak i besluttende organer.

OBOS-konsernets regnskap og melding fra styret for 2014 er gjennomgått med lagets revisor og OBOS’ administrasjon. Det er gitt supplerende opplysninger og alle spørsmål er tilfredsstillende besvart. Revisors melding om regnskapet for OBOS-konsernet i 2014 er framlagt for komiteen.

Kontrollkomiteen vil anbefale at det framlagte regnskap godkjennes som OBOS-konsernets regnskap for 2014, og komiteen tiltrer styrets forslag til disponering av årsoverskuddet for 2014.

Oslo, 23. mars 2015

Svein Sandnes, leder

Wenche Andersen, Anne Cecilie Andresen, Knut J. Nielsen, varamedlem

Elisabet Landsend, sekretær

Representantskapets beretning

Representantskapet har i perioden vært ledet av:
Svein Sandnes, ordfører
Wenche Andersen, varaordfører
Betty Grønoset, sekretær

Kontrollkomité:
Svein Sandnes, leder
Wenche Andersen
Anne Cecilie Andresen
Knut J. Nielsen (varamedlem)

Valgkomité:
Svein Sandnes, leder
Kristina Aas Fure
Stein Botilsrud
Hege Handberg

Representantskapets arbeid

Representantskapet i OBOS skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Det er representantskapet som vedtar regler for tildeling av boliger i OBOS, som behandler og fremmer innstillinger i saker som skal behandles på generalforsamlingen og som velger OBOS’ styre.

I løpet av perioden har representantskapet vært samlet til seks ordinære møter til drøfting av vedtektsfestede saker. Representantskapet har behandlet regnskapet til OBOS for 2014 og styrets beretning, samt innkomne forslag til generalforsamlingen. I tillegg har representantskapet behandlet følgende tema:

Konstituerende møte

Representantskapet gjennomførte valg på styre, kontrollkomité og valgkomité. Kunsthistoriker Anne-Kristine Kronborg kåserte fra boka «100 borettslag 1929–2013».

Befaring til nye boligprosjekter

Representantskapet var på befaring til Stenbråtlia, Etterstadtoppen, Trasoptunet og Kværnerbyen.

Hvordan skal befolkningsveksten i Oslo og Akershus møtes?

Innledninger ved byråd Bård Folke Fredriksen og fylkesrådmann Trond Bamrud, Akershus.

OBOS i 2029

På sitt årlige seminar fikk representantskapet en orientering fra sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank 1, om de økonomiske utsiktene internasjonalt og nasjonalt og konsekvensene for det norske boligmarkedet. Regionsdirektørene orienterte om arbeidet i den enkelte region. Hovedtemaet for seminaret var «OBOS i 2029 – hvor vil våre kunder være da og hvor må OBOS være?». Styreleder Lars Buer, adm. direktør Jan Grønbech i Google Norge AS og Harald Norvik, tidligere konsernsjef i Statoil, innledet om temaet. Adm. direktør Stig Skjøstad i NAF innledet om et mulig samarbeid mellom NAF og OBOS om å løse trafikk- og infrastrukturutfordringer i storbyregionene i årene framover. I tillegg var seminardeltakerne på en befaring til OBOS’ boligprosjekter på Fornebu.

Orientering om OBOS-banken og om boligbyggingen i OBOS og BWG Homes

Banksjef Marit Midttun orienterte om OBOS-banken og visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, adm. direktør Jon-Erik Lunøe i OBOS Nye Hjem og adm. direktør Ole Feet i Block Watne orienterte om boligbyggingen i OBOS og BWG Homes.

Generalforsamlingssaker

På sitt siste møte behandlet representantskapet faste saker til generalforsamlingen.