NOTER

(beløp i TNOK)

Note 12:  Vilkår for gjeld – konsern

1) Gjennomsnittlig kupongrente. Av obligasjonsgjelden er 1 281 millioner kroner pantesikret i fast eiendom.

Note 13: Likviditetsrisiko – restløpetid på balanseposter per 31.12.2014 – konsern

For å dekke et mulig likviditetsbehov har OBOS konsern, per 31.12.2014, 300 millioner kroner i innvilget kassekreditt og 3,41 millarder kroner i ubenyttede kommiterte trekkrettigheter.

Note 14: Renterisiko – gjenstående tid til renteregulering per 31.12.2014

Note 15: Finansielle derivater

OBOS-konsernet benytter rentebytteavtaler (renteswapper), som er avtaler om bytte av rentebetingelser for et bestemt nominelt beløp for en bestemt periode. Hensikten med flertallet av renteswapene er å sikre kontantstrømmen til deler av låneporteføljen (kontantstrømsikring). En sikring er gjort for å sikre virkelig verdi av objektet. OBOS har valgt ikke å regnskapsføre sikringene, jfr. NRS 18. Det stilles krav til at sikrings-objektet skal kunne identifiseres og at det innebærer renterisiko for selskapet. Videre stilles det krav til at verdiendringer i sikringsobjektet og sikringsinstrumentet skal motvirke hverandre. Derivatene klassifiseres derfor som sikringsforretninger.

Sikringene har en gjenværende løpetid som spenner fra tre måneder til seks år og ti måneder målt fra balansetidspunktet.

1)  Kontraktsbeløp defineres som brutto nominell underliggende verdi.   
2) Virkelig verdi er beregnet som nettosummen av anslått realisasjonsverdi.

Kredittrisikoen for inngåtte avtaler anses som lav, da avtalene er inngått med solide norske og internasjonale finansinstitusjoner. Det er ikke inngått motregningsavtaler.

Note 16: Varige driftsmidler

Ordinære avskrivninger

Note 17: Boligtomter for utvikling

OBOS har ved utgangen av 2014 en tomtebank på anslagsvis 37 000 boliger brutto hvorav OBOS sin økonomiske andel utgjør rundt 32 000 boliger. Tallene inkludere også BWG Homes konsern (BWG) som OBOS nå eier 100 prosent. Boliger brutto fra BWG er satt lik økonomisk andel (19 500).

Note 18: Goodwill fordelt på virksomhetskjøp

note-18-konsern.png

OBOS BBL kjøpte BWG Homes AS per 27. juni 2014, hvorav goodwill utgjør 759,693 millioner kroner. Se note 1 for nærmere opplysninger. Goodwill knyttet til kjøpet avskrives over 10 år grunnet selskapets størrelse og markedsposisjon.

Note 19: Andre immaterielle eiendeler

1)  OBOS Nye Hjem AS eier en opsjon på å kjøpe 50 prosent av eiendommen Bjørnegårdssvingen 11-13, gnr 82, bnr 7 i Bærum kommune for kroner 35,0 millioner kroner innen 01.07.2026, dog senest innen det tidspunkt det foreligger endelig, offentlig godkjent reguleringsplan og utbyggingsavtale med Bærum kommune. For denne opsjonen har OBOS Nye Hjem AS betalt kroner 14,0 millioner kroner.

OBOS Nye Hjem AS har en opsjon på å kjøpe eiendommen gnr. 112, bnr 5, 8 og 30 i Bergen kommune. For denne opsjonen har OBOS Nye Hjem AS betalt 6,5 millioner kroner.                    
   
OBOS Nye Hjem AS har en opsjon på å kjøpe en tomt på Hjemseng i Tønsberg. For denne opsjonen har OBOS Nye Hjem AS betalt 0,4 millioner kroner.                   
2)  Tyngdekraft AS (i OBOS Energi konsern) eier 100 prosent av aksjene i Kvitno Kraft AS og Bråberg Kraft AS. Kvitno Kraft AS og Bråberg Kraft AS har konsesjon til å utvikle og bygge småvannkraftverk.
                    
3) Merverdi på varemerker ble etablert i forbindelse med morselskapets kjøp av alle aksjene i BWG Homes AS i 2014. Verdi av varemerker avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Er det indikasjoner på verdifall beregnes gjenvinnbart beløp, og dersom dette er lavere enn bokført verdi gjøres nedskrivning til gjenvinnbart beløp.

Konsernets norske varemerker Block Watne og Hetlandhus har eksistert i mer enn 80  år. Varemerkene i den svenske virksomheten er Myresjöhus som har eksistert i mer enn 80 år og SmålandsVillan som har eksistert i mer enn 10 år. Kärnhem har eksistert i det svenske markedet siden 2003.

Note 20: Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

1) OBOS Invest AS ble innfusjonert i OBOS morselskap med regnskapsmessig virkning fra og med 01.01.2014, se note 1.
2) Av balanseført verdi er 54 prosent i børsnoterte papirer.    

Note 21: Investering i tilknyttede selskaper /
felleskontrollert virksomhet

1) OBOS økte sin eierandel i selskapet fra 32,99 prosent per 31.12.2013 til 100 prosent per 31.12.2014 ved kjøp av aksjer for 1 362,4 millioner kroner. Andel av årsresultat er for BWG Homes Konsern.                        
2) OBOS solgte sin eierandel i selskapet LØBOS AS på 50 prosent til datterselskapet OBOS Nye Hjem AS per 30.09.2014 for 96,2 millioner kroner.   

1) Balanseført egenkapital på oppkjøpstidspunktet er lik kostpris for alle selskaper som ikke har bokført verdi høyere enn andel egenkapital i selskapet. For selskaper med bokført verdi høyere enn andel egenkapital i selskapet må kostpris justeres med differansen for å få balanseført egenkapital. Stemmeandelen for alle selskapene tilsvarer eierandelen.                    
2) OBOS økte sin eierandel i selskapet fra 32,99 prosent per 31.12.2013 til 100 prosent per 31.12.2014 ved kjøp av aksjer for 1 362,4 millioner kroner.   
3) Ved beregning av bokført verdi utover EK er egenkapital etter IFRS benyttet for Veidekke ASA.            
4) Bokført verdi utover EK i AF Gruppen ASA er goodwill som avskrives lineært over 20 år.

Note 22: Investering i datterselskaper – morselskap

For de datterselskaper som har egne datterselskap, gjelder tallene for egenkapital og resultat underkonsernet. Investeringen i BWG Homes AS er nedskrevet med 115,1 millioner kroner.

Note 23: Skatt

Balanseføring av utsatt skattefordel er foretatt begrunnet med forventning om fremtidig inntjening:

Forklaring til hvorfor skattekostnaden ikke utgjør 27 prosent av resultat før skatt:   

Write here...

Forklaring til hvorfor skattekostnaden ikke utgjør 27 prosent av resultat før skatt:

1) Utsatt skatt i balansen henfører seg til virksomheten i Norge og Sverige, med henholdsvis 885,82 MNOK og 92,78 MNOK. Nominell skattesats i Norge er på 27 prosent og 22 prosent i Sverige.          
        
2) Inkluderer skatteeffekten av ikke fradragsberettigede kostnader, fradag for resultatandel knyttet til datterselskaper / tilknyttede selskaper (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattlagt i de enkelte selskaper), gevinstfritak på solgte aksjer/andeler, goodwill, avskrivninger, utbyttegjodtgjørelse og effekten av å ikke balanseføre utsatt skattefordel.

Note 24: Andre fordringer og annen kortsiktig gjeld

Andre fordringer

Annen kortsiktig gjeld

Note 25: Endring i egenkapital

1) Per 31.12.2014 er det innbetalt 69,6 millioner kroner i andelskapital fra 385 383 medlemmer, hvorav 369 566 har betalt kontingent siste år. Økning i andelskapital som følge av fusjon med StorBergen BBL utgjør 4,9 millioner kroner.

Note 26: Pantstillelser og garantier

Note 27: Forsikringstekniske avsetninger

Note 28: Obligasjoner / Sertifikater og andre verdipapirer

Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning gir 2,33 prosent.                    

OBOS morselskap har inngått avtale om etablering av likviditetsfasilitet til Eika Boligkreditt AS (EBK), se note 12. Dette innebærer at OBOS har forpliktet seg til å kjøpe obligasjoner fra EBK dersom foretaket ikke kan refinansiere de neste 12 måneders obligasjonsforfall i markedet. Tidligere kjøp under denne avtalen trekkes fra framtidige kjøpsforpliktelser. Hver eier er i utgangspunktet forpliktet til å kjøpe obligasjoner lik eierens andel av EBK sin utlånsportefølje på det aktuelle tidspunkt. Dersom en eller flere av aksjonærene ikke overholder sine forpliktelser, vil de andre eierne maksimalt være forpliktet til å kjøpe obligasjoner tilsvarende det dobbelte av sin opprinnelige andel.                      

Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for OBOS. EBK holder etter sin interne policy likviditet for de neste 12 måneders forfall. Denne trekkes fra ved vurderingen av OBOS sitt ansvar. Det er derfor kun dersom EBK ikke lenger har likviditet for de neste 12 måneders forfall at OBOS vil måtte tilføre midler og således rapportere noe engasjement her med hensyn til kapitaldekning eller store engasjementer. Det var imidlertid ikke behov for slik likviditetstilførsel per 31.12.2014. OBOS sin andel av en eventuell likviditetstilførsel ville ha vært 13,90 prosent på det tidspunkt.

Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning gir 1,96 prosent.            
Av balanseført verdi er 99 prosent i børsnoterte papirer.
Av balanseført verdi på 881,78 millioner kroner er 95,48 millinoer kroner klassifisert som omløpsmidler og 786,31 millioner kroner klassifisert som anleggsmidler.

Note 29: Finansielle instrumenter – markedsverdi

Tabellen viser maksimal eksponering mot kredittrisiko for finansielle instrumenter i balansen. Eksponering er vist brutto for eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.            
            
For aksjer notert på børs eller annen regulert markedsplass settes virkelig verdi (markedsverdi) til sluttkurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For øvrige aksjer fastsettes markedsverdien på grunnlag av tilgjengelig informasjon.            
            
Ved fastsettelse av virkelig verdi (markedsverdi) for obligasjoner og sertifikater benyttes "End-of-Month Bond valuation" utarbeidet av Nordea Markets.