Menneskerettigheter

I OBOS skal medarbeiderne legge vekt på disse verdiene: Skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. Foto: Nyebilder.no

OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehandling og retten til et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på grunn av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

OBOS driver det vesentligste av sin virksomhet i Norge. Innkjøp av varer og tjenester foretas i henhold til innhentede tilbud, rammeavtaler og kontrakter. Leverandører av varer og tjenester er overveiende norske, og OBOS’ investeringer og eierskap gjøres gjennomgående i norske selskaper. Derfor er OBOS i utgangspunktet ikke eksponert for de største utfordringene når det gjelder brudd på menneskerettighetene, og har ikke ansett det for nødvendig å treffe noen spesielle tiltak på dette området utover det som følger av norsk lov og OBOS’ interne regler. OBOS er imidlertid bevisst denne utfordringen, særlig i forbindelse med investeringer og ekspansjon i framtiden, og vil løpende vurdere situasjonen dersom forutsetningene endrer seg.

Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter gjelder først og framst egne ansatte, samt ansatte og innleide i entreprenør- og håndverkbedrifter som engasjeres av boligselskapene for utførelse av rehabiliterings- og vedlikeholdsoppdrag.

OBOS har velfungerende rutiner for å sikre at de engasjerte selskapene opererer innenfor lovens rammer når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet, samt sosial dumping. Dette arbeidet vurderes som svært viktig for å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre menneskerettigheter. Dette anses i tillegg som svært viktig for OBOS, også med hensyn til merkevare- og omdømmerisiko.

Det er ikke registrert brudd på menneskerettigheter i prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2014.

BWG-selskapene har kun virksomhet i Norge og Sverige, og respekt for menneskerettigheter står sterkt i begge land. De operative virksomhetene har langsiktige avtaler med leverandører av byggematerialer og produkter som benyttes i boligproduksjonen. Når nye avtaler etableres med leverandører, inngår konsernets retningslinjer for samfunnsansvar i avtaleverket.