Kontantstrømoppstilling 2014

(beløp i TNOK)

Bundne skattetrekksmidler utgjør 91,0 millioner kroner av konsernets samlede likviditetsbeholdning på 1,1 milliarder kroner. For å dekke et mulig likviditetsbehov har OBOS, per 31.12.2014, 300 millioner kroner i innvilget kassekreditt. Per 31.12.2014 var det ikke trukket noe av innvilget kreditt.