Bekjempelse av korrupsjon

OBOS’ virksomhet skal være preget av selskapets grunnleggende verdier. Dette medfører strenge krav til alle ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og forretningsmoral.

Verdier
OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer for å forhindre korrupsjon. Disse er tilgjengelig for alle ansatte, og er godt innarbeidet i konsernet. For OBOS er det viktig at alle ansatte kjenner til disse retningslinjene. Derfor settes de alltid opp som tema på samlinger for nyansatte. «Verdier og etiske retningslinjer» er en del av arbeidskontrakten til nyansatte.

«Verdier og etiske retningslinjer» gjelder for alle ansatte i OBOS-konsernet. Retningslinjene danner grunnlaget for vår oppførsel overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og resten av samfunnet.

Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører skal behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå «spesialbehandling» på vegne av en bestemt leverandør.

Våre verdier er skikkelig, kvalitetsbevist, offensiv, lønnsom og engasjert. Gjennom året har verdiene vært tema på avdelingsvise samlinger slik at ansatte bevisstgjøres og verdiene integreres i det daglige arbeidet.

Gaver
OBOS har regler og rutiner for håndtering av gaver. Ansatte og deres familier kan ikke motta penger eller noen form for gaver som kan oppfattes å være forbundet med OBOS' forretningsforhold.

Innkjøp
«Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» angir interne retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for pris- og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av våre leverandører.

Hvitvasking
«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at OBOS oppfyller hvitvaskingsregelverket. I tillegg har alle ansatte i OBOS, uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper som er omfattet av hvitvaskingsregelverket eller ikke, plikt til å melde fra dersom de blir oppmerksomme på ulovlige eller kritikkverdige forhold. Dette gjelder også hvitvasking eller forsøk på hvitvasking og der det kan være tvil om ansattes habilitet eller upartiskhet.

OBOS jobber ofte sammen med flere samarbeidspartnere og underleverandører, og legger vekt på å ha et profesjonelt forhold til andre aktører.

BWG-selskapene har nulltoleranse for korrupsjon. Dette er nedfelt i BWG-konsernets retningslinjer for etikk, og innarbeidet i arbeidsreglementet for de operative virksomhetene. Det er fastsatt grense for øvre verdi av gaver som kan mottas. Regler for ansattes kjøp av bolig og byggevarer til eget bruk, er nedfelt i arbeidsreglementet for de respektive operative virksomhetene. Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte grense for skattefrie personalrabatter.

Innkjøp av varer og tjenester til boligproduksjonen skjer i henhold til etablert avtaleverk med valgte leverandører. BWG-selskapene vektlegger at leverandører og underentreprenører som benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter. Dette følges opp gjennom prosedyrer som inngår kvalitetssystemet og i kontraktsdokumenter.


Boligprosjekter

Utvikling av nye boligprosjekter er en sentral del av OBOS’ virksomhet. I slike prosjekter inngår ofte flere samarbeidspartnere og underleverandører. Våre ansatte er underlagt flere rutiner som skal hindre korrupsjon. Blant annet kan ikke prosjektledere eller andre i OBOS som har innvirkning på prislister eller mulighet for oppgradering av standard på leiligheter, selv kjøpe leilighet i disse prosjektene.

I kvartalsrapportene skal prosjektleder for hvert boligprosjekt rapportere om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet.

OBOS Prosjekt er rådgivere for boligselskaper i anskaffelsesprosessen, og i gjennomføringen av leveranser fra rådgivere og entreprenører. Selskapet forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser og arbeider på vegne av sine kunder i form av byggherrer som både er profesjonelle aktører og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør/leverandør.

OBOS Prosjekt har rutiner som minimerer risikoen for korrupsjon gjennom dokumenterte prosesser og konkurranseutsetting i kontraheringsfasen. Prosjekter følges opp når det gjelder kontrahering og økonomisk oppfølging av rådgivere og entreprenører, og revideres i henhold til våre interne rutiner og retningslinjer.

OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser og arbeider på vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle byggherrer og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør eller leverandør. Det gjøres generelt jevnlig kredittvurdering av entreprenører som det tegnes kontrakter med. OBOS Prosjekt AS gjennomfører interne prosjektrevisjoner for blant annet å sikre kvalitet og riktig økonomistyring i prosjekter.

Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS, eller i prosjekter som er ledet av OBOS. Vi vil i årene som kommer fortsette det gode forebyggende arbeidet når det gjelder bekjempelse av korrupsjon.