Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

OBOS er opptatt av å legge til rette for god trivsel og individuell, faglig utvikling for den enkelte ansatte, i tillegg til å følge det lovverket vi er underlagt. OBOS har ordnede arbeidsforhold og er omfattet av hoved-avtalen mellom LO og NHO. Tilsvarende gjelder også for BWG-selskapene.

Etisk standard
Det gode omdømmet som OBOS har, forplikter. Fallhøyden er derfor stor dersom OBOS eller noen ansatte skulle utføre ulovlige handlinger eller gjøre noe som er i strid med folks oppfatning av hva som er rett og galt. OBOS er opptatt av at medarbeiderne skal ha gode og klare kjøreregler og har derfor utarbeidet et sett med verdier og etiske retningslinjer for alle ansatte i OBOS-konsernet. Konsernets ledere skal hvert år rapportere hvordan de har jobbet med etikk i sine avdelinger. OBOS har etablert rutiner for varsling, og forventer at alle ansatte holder den høyeste etiskestandard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både kolleger i mellom og eksternt overfor medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter. Dette gjelder også organisasjonens forhold til de ansatte.

Block Watne har også tilsvarende prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold. En slik varslingsprosedyre er ikke lovpålagt for svenske selskaper. 

OBOS vil fortsette å ha et sterkt fokus på verdier og etiske retningslinjer gjennom interne kommunikasjonskanaler.

Rekruttering og kompetanseutvikling
Det er utarbeidet en veiledning for ledere når det gjelder rekruttering. OBOS er en profesjonell aktør som baserer ansettelser på overordnede utvelgelseskriterier som faglige kvalifikasjoner og egnethet.

Det er viktig for OBOS å legge til rette for ansattes mulighet for faglig utvikling. Derfor har OBOS en stipendordning for videre- og etterutdanning der ansatte kan søke om støtte og stipend til videreutdanning eller kurs. Tildeling av stipend skjer to ganger i året. Rett kompetanse til enhver tid er et viktig kriterium for å nå våre markedsmessige og økonomiske mål. OBOS vil også framover ha fokus på opplæring og kompetanseutvikling for å beholde og utvikle medarbeidere.

BWG-selskapene har også systematisk opplæring og utviklingsmuligheter for sine medarbeidere som sentral målsetning. Block Watne har gjennom mange år hatt lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekruttering innen dette fagfeltet. Antall lærlinger vil variere fra år til annet, og har i de siste fem årene utgjort mellom 8 og 12 prosent av den totale tømrerstanden i selskapet. Lærlinger skjermes så langt det er mulig i nedbemanningsprosesser. Ved utgangen av 2014 hadde Block Watne 29 lærlinger som utgjør 9 prosent av tømrerstanden i selskapet. Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2015 på minst samme nivå som i 2014.

HMS på arbeidsplassen
Ansatte i OBOS trives godt og er stolte av å jobbe i konsernet. Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2014. En større medarbeiderundersøkelse for 2015 er under planlegging. Vernerunder med skriftlige spørreundersøkelser viser meget gode resultater og at trivselen på arbeidsplassen er stor. Dette gjenspeiles også i det lave sykefraværet. Det er gjennomført større rehabiliteringer og oppussinger i flere av våre kontorlokaler, noe som bedrer det fysiske arbeidsmiljøet.

Lavt sykefravær og liten turnover er en indikasjon på god trivsel. Fokuset på forebygging av sykefravær har resultert i at sykefraværet for OBOS som helhet er lavt.

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene vernerunder og har tett oppfølging i alle våre verneområder. HMS er også tema i møtene i bedriftsutvalget og i arbeidsmiljøutvalget (BU og AMU).

Sykefraværet i OBOS i 2014 var 3,6 prosent. Med en målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent for hele året, anses dette som bra. Lavt sykefravær er viktig for OBOS, og bedriften arbeider målrettet med tilrettelegging. God tilrettelegging i en tidlig fase har ført til færre sykemeldinger.

I 2014 var sykefraværet 6,6 prosent i Block Watne, 3,0 prosent i BWG Homes AB og 2,3 prosent i Kärnhem.

For å få ytterligere nedgang i sykefraværet er det viktig å opprettholde det gode fokuset på forebygging og oppfølging.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser hvor OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser, både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

SHA-planene følges opp i byggemøter med tilhørende referater gjennom byggeprosjektene. I standard tilbudsforespørsler fra OBOS Prosjekt AS stilles det krav vedrørende miljøsaneringsrapport og avfallshåndtering, inntakskontroll på byggeplass og etterlevelse av påseplikt. Dette følges i gjennomføringsfasen gjennom byggemøter med tilhørende referater.

OBOS følger strenge krav og rutiner, med jevnlig rapportering av SHA. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig, og rapporteres til styret i OBOS. For å vurdere om resultatene er oppnådd er SHA et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter i utbyggingsselskap. I de tilfellene vi samarbeider med andre lar vi våre strenge krav ligge til grunn for samarbeidsrutinene.

I 2014 har skadeomfanget vært noe høyere enn foregående år, men det har ikke forekommet noen alvorlige ulykker på bygge- og anleggsplasser hvor OBOS er byggherre. OBOS rapporterer skader i H-verdier. Disse verdiene måler skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Totalt hadde OBOS-konsernet en H-verdi på 13,57 i 2014. Divisjon boligutvikling hadde H-verdi på 8,76, divisjon næringseiendom 14,76 og Tyngdekraft AS hadde en H-verdi på 62,04. Et godt forebyggende arbeid er en sterk, medvirkende faktor til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.

I BWG-selskapene har helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen kontinuerlig fokus. Skader og sykefravær følges opp ledelsesmessig, og det iverksettes tiltak for å redusere situasjoner og hendelser som kan føre til skader og fravær. Opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen er sentrale virkemidler i dette arbeidet.

Det ble registrert 26 skader og hendelser som førte til sykemeldt fravær i 2014 mot 30 i 2013. Det har ikke vært alvorlige skadetilfeller på noen av Block Watnes arbeidsplasser i 2014. I februar 2014 fikk en ansatt i BWG Homes AB alvorlige bruddskader da han ble truffet av last fra en gaffeltruck. Politi og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet. Hendelsesforløp og årsaksforhold ble gjennomgått, og relevante tiltak ble iverksatt. Arbeidstilsynet lukket saken i desember 2014 uten anmerkninger til bedriften. Kärnhem har ikke hatt alvorlige skadetilfeller i 2014.

Block Watne, som har all produksjon på byggeplass, har et særlig fokus på å redusere skadefrekvens og sykefravær på grunn av belastningsskader, ulykker og hendelser på byggeplassene. Måltall for sykefravær og skadefrekvens (H-verdi) er fastsatt som kriterier for å oppnå lederbonus. Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på byggeplassene med påfølgende intern avviksbehandling og oppfølging, både i lokal regi på distriktskontorene og fra sentralt hold. Tilsynene gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner som Arbeidstilsynet praktiserer. Resultat av uanmeldte tilsyn på byggeplassene er også knyttet opp mot ordningen med HMS-bonus for distriktskontorene.

BWG Homes AB har etablerte prosedyrer for sikker utføring av de ulike arbeidsprosesser og bruk av verktøy. Tilrettelegging av arbeidsplassen for å unngå belastningsskader og uønskede hendelser har kontinuerlig fokus. Det gjennomføres jevnlige vernerunder, risikovurderinger og opplæringstiltak for å sikre et godt fysisk arbeidsmiljø og forhindre skader. Hver av fabrikkene har egne vernekomiteer som behandler og følger opp avvikssituasjoner og skader.

Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter eller sosial dumping i prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2014.

Oppfølging og rapportering
OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.