Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

Ansvarlig eierskap

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og som har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. Organisasjonen skal være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og skal oppfylle medlemmenes boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem. Samvirkemodellen er en viktig forutsetning for organisasjonens suksess i over 85 år. Viktige prinsipper for samvirkeforetak er ideen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.

I et samvirkeforetak er virksomheten hovedmålet, mens det i aksjeselskaper er den økonomiske fortjenesten som er hovedmålet. I OBOS blir overskuddet beholdt i virksomheten, slik at formålet kan oppfylles, til beste for eierne og samfunnet. I et aksjeselskap går hele eller deler av overskuddet ut til eierne i form av utbytte. Som for andre virksomheter, er det også for et samvirkeforetak som OBOS avgjørende viktig å drive lønnsomt.

Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet. I en tid hvor stadig flere norske konsern og bedrifter får utenlandske eiere er dette også en garanti for at en virksomhet som OBOS forblir norsk. Bygg og anlegg er en bransje hvor stadig flere bedrifter eies av utenlandske selskap og interesser. Gjennom sine store aksjeposter i entreprenørselskapene Veidekke ASA og AF Gruppen ASA, bidrar OBOS til at disse selskapene er norskeide. Både Veidekke og AF Gruppen er betydelige byggherrer i boligprosjekter. Dermed bidrar dette eierskapet også til boligskaffingen, som er OBOS’ hovedformål. Gjennom kjøpet av alle aksjene i BWG-konsernet kan OBOS tilby medlemmene en enda større variasjon i boligtilbudet til medlemmene, spesielt innenfor småhus- og blokkbebyggelse i randsonen av sentrale byområder.

Verdier
OBOS skal være skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. Medlemmene, kundene og de ansatte må ha tillit til at OBOS kan holde det de lover. Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den alminnelige velferdsutviklingen. OBOS skal være markedsorientert og skal kontinuerlig arbeide for å tilpasse virksomheten til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av ærlighet, integritet og respekt for mennesker.

Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten bedriften driver. OBOS er konkurranseutsatt innen alle sine forretningsområder. Derfor må alle ansatte ha forståelsen for at det er viktig å drive med overskudd både for konsernet som helhet og for de enkelte avdelingene og datterselskapene.

Samfunnsbygger
OBOS er gjennom sin virksomhet som utvikler av boliger og kontor- og næringsbygg, også en sentral by- og stedsutvikler. Prosjekter som for eksempel Kværnerbyen i Oslo og Fornebulandet i Bærum, Ladebyhagen i Trondheim, Portalen i Lillestrøm og Kronstadparken i Bergen, er med på å bestemme hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide i disse byene i mange tiår framover. OBOS er seg dette ansvaret bevisst, og dette perspektivet er sentralt i organisasjonens planlegging av slike områder.

OBOS deltar også i byggingen av mange prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Gjennom datterselskapet OBOS Forretningsbygg er OBOS medeier i Oslo Cancer Cluster på Gaustad, som er en forskningspark innen kreftforskningen og som også skal inneholde nye Ullern videregående skole. På Mortensrud i Oslo bygger OBOS nytt distriktspsykiatrisk senter for Oslo kommune. OBOS har også gjennom mange år bygget barnehager som en del av boligprosjekter. I flere boligprosjekter de siste årene har enkelte leiligheter blitt tilrettelagt for og solgt til mindre grupper av unge voksne som er psykiske utviklingshemmede. Dette er skjedd i samarbeid med foreldregrupper og den enkelte kommune.

Godt ømdømme
I over 85 år har OBOS opparbeidet seg et godt og solid omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Ipsos MMI har gjennom mange år gjennomført årlige, landsdekkende omdømmeundersøkelser av de 100 største norske bedriftene. Selv om OBOS ikke er blant disse, har organisasjonen allikevel vært med i undersøkelsen hvert år. Når tallene brytes ned på Oslo-nivå, får OBOS svært gode plasseringer. Både når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og moral, og økonomi og lønnsomhet, havnet OBOS mellom fjerde og tjuende plass. Det stadig økende antallet medlemmer er også en tydelig indikator på den sterke, positive stillingen OBOS har i befolkningen i Oslo-området.

Kjennskapen til OBOS i hele landet, derimot, har tradi-sjonelt vært liten. OBOS har i de siste årene etablert seg i hele Sør-Norge og i de største byene i landet, og har også vært mer synlig i media og med reklame også utenfor Oslo-området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og omdømmet er styrket på landsbasis.

Block Watne og Myresjöhus har mer enn 80 års historie som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte i henholdsvis Norge og Sverige, og kjennskapen til Block Watne og Myresjöhus er svært høy. 

Fra 2015 heter 1. divisjon OBOS-ligaen. Her fra fjorårets sesong
da Tromsø spilte mot Fredrikstad. Foto: Nadia Frantsen.

OBOS-ligaen
OBOS har i januar 2015 inngått en stor sponsoravtale med Norges Fotballforbund. Ett av formålene med avtalen er å øke og å styrke kjennskapen til OBOS over hele Norge ved at første divisjon i fotball fra og med sesongen 2015 heter OBOS-ligaen. I tillegg inneholder avtalen elementer som vil styrke satsingen på barn og unge, blant annet gjennom regionale cuper for aldersbestemte lag i de enkelte fotballkretsene.

Samfunnsdebatten
OBOS er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av å påpeke de samlede konsekvensene av alle nye lover og forskrifter som pålegges byggebransjen. OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, på egne nettsider, i OBOS-bladet og i sosiale medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og journalister, og gjennom foredrag og offisielle høringsuttalelser.

OBOS Boligkonferanse hadde i 2014 overskriften «Store byer. Store grep». Foto: Henrik Sørlie

I året som gikk gjorde regjeringen enkelte endringer i de tekniske forskriftene som gjelder for nye boliger. OBOS har oppnådd gjennomslag for sitt forslag om endringer i teknisk forskrift (TEK10) slik at halvparten av alle boliger under 50 kvadratmeter kan bygges uten krav til universell tilgjengelighet. Dette fører til at det kan bygges flere mindre leiligheter til en lavere pris til den kjøpegruppen som har svakest økonomi, unge og førstegangsetablerere.

OBOS opplever at det nå er tverrpolitisk forståelse for at mengden av krav som regulerer boligbyggingen er blitt for stor. Videre er det bred politisk enighet om at boligbygging skal prioriteres høyere ved politiske målkonflikter, og at fortetting langs kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god boligforsyning.

Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i de største byene. Særlig gjelder dette motstand på administrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.

Også BWG-selskapene er aktive som premissleverandører for bransjens utvikling og for å få en fungerende boligpolitikk. Selskapenes kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransjefora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg. Det benyttes lokale entreprenører og håndverkere til grunnarbeid og ferdigstilling. Dette bidrar til lokale arbeidsplasser
og verdiskaping.


OBOS og medlemmene

I 2014 kjøpte medlemmene 170 000 kulturbilletter med OBOS-rabatt. Her fra Billy Elliot på Folketeateret, der OBOS bidrar til et produksjonsfond.
Foto: John Andresen

Boligtilbudet
OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten er den viktigste fordelen et OBOS-medlem har og en av de viktigste grunnene til at noen blir medlem. OBOS har som mål å utvikle og å bygge boliger av forskjellig type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har tilgang til over 86 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked. Fra oktober 2014 har medlemmene også fått fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne legger ut for salg. 

Medlemstilbudet
Det skal også lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur.

OBOS har avtaler både med Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og flere andre norske scener som gir medlemmene i OBOS rabatt på billetter til forestillingene. I 2014 kjøpte OBOS-medlemmer cirka 170 000 billetter til et kulturarrangement med en OBOS-rabatt, en økning på 20 000 billetter sammenlignet med 2013. Dette utgjør en estimert besparelse på ca. 16 millioner kroner. Sponsoravtalene bidrar til å gi mange medlemmer kulturopplevelser som de ellers ikke ville fått.

Permanent tilstedeværelse

OBOS har som et kontinuerlig mål å bygge og tilby boliger til sine medlemmer. Det som skiller OBOS fra andre boligbyggere er at OBOS fortsetter å være til stede som forvalter av borettslagene etter at de er overtatt av medlemmene. Det kreves også medlemskap i OBOS for å kunne kjøpe bolig i borettslaget. Dette gir OBOS en egeninteresse i å forsikre seg om at alt blir levert med god kvalitet.


Trygghet og forutsigbarhet

Eierform

Den største inntekten for boligselskapene er de månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle tilknyttede borettslag er sikret hundre prosent av sine inntekter hver måned. Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak til det er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig. Dette er annerledes enn i de fleste av våre naboland og i resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie en bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge, er OBOS-modellen, med borettslag hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Kombinasjonen av eierskapsmodellen og at det er lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom, gjør at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i mangemillionersklassen.

Rehabilitering
I 2014 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for cirka 1,6 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv. I enkelte av de rehabiliterte borettslagene på Romsås utgjør rehabiliteringen i underkant av én million kroner per leilighet.

Bankvirksomhet
OBOS har helt fra starten i 1929 tilbudt medlemmene sine å spare i OBOS og å låne med sikkerhet i boligen. Borettslagene har også kunnet låne av OBOS og har hatt sine driftsmidler på konto i OBOS. Denne virksomheten blir nå videreført av OBOS-banken, som er den viktigste långiveren for de tilknyttede borettslag-ene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.