Årsrapport 2014


Et historisk godt år
– et solid utgangspunkt for videre vekst

Martin Mæland,  konsernsjef                                               

Martin Mæland, konsernsjef                                              

Resultatet for 2014 er OBOS-konsernets beste resultat noensinne. Resultatet før skatt i 2014 ble
2 202,0 millioner kroner, mot 1 127,9 millioner kroner i 2013. OBOS-konsernets samlede omsetning var 7 744,8 millioner kroner. Resultatet skyldes et meget solid driftsresultat. I tillegg har OBOS i løpet av året solgt 617 utleieboliger til Oslo kommune med en gevinst på 1 041,9 millioner kroner, samt solgt seg ned i Veidekke ASA og AF Gruppen ASA med en samlet gevinst på 443,1 millioner kroner. Dette gir oss et solid utgangspunkt for videre vekst som skal gi økt bolig- og tjenestetilbud for våre medlemmer i 2015 og framover.

Vår ambisjon er å være en landsdekkende medlemsorganisasjon og en profesjonell boligforvalter. OBOS har medlemmer i de fleste av Norges kommuner, og vi er etablert i de største byregionene. Høsten 2014 ble fusjonen med Stor-Bergen Boligbyggelag gjennomført. I skrivende stund er en fusjon med Ålesund Boligbyggelag under arbeid. Vi nærmer oss 370 000 betalende medlemmer. Dette bekrefter at medlemskap i OBOS fortsatt er attraktivt, og at våre medlemmer har tillit til OBOS som sentral aktør i boligmarkedet. OBOS er nå Norges største boligforvalter med neste 190 000 boliger på landsbasis.

Det er et stort behov for nye boliger i de områder OBOS er til stede. Nærmere 40 prosent av befolknings-veksten i 2014 var i Oslo og Akershus. Befolkningen i Oslo alene økte med over 13 000 i fjor. Vi har som mål å være en sentral pådriver for by- og stedsutvikling og påvirke rammebetingelsene for økt boligbygging. Mange parter må spille sammen for å møte etterspørselen i boligmarkedet og for å bremse den voldsomme prisveksten på boliger og tomteområder. Myndighetene har gode intensjoner, men vi etterlyser tydeligere prioriteringer og handlekraft. Kommunene må sørge for å regulere mer for boligformål, og planprosessene må bli mer effektive og forutsigbare. Sentrale myndigheter må ha fokus på utbygging av infrastruktur slik at boligbyggingen kan konsentreres om kollektivknutepunkter. Det må bygges høyere og tettere. Dagens regelverk med fordyrende tekniske krav til nye boliger må forenkles. Vi har fått gjennomslag for vårt forslag om at halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter unntas fra tilgjengelighetskravet. Det vil gi en billigere inngangsbillett til boligmarkedet for mange unge i etableringsfasen.

Behovet for å kunne gi et større og mer variert boligtilbud til våre medlemmer var bakgrunnen for kjøpet av boligprodusenten BWG Homes som i Norge er mest kjent for Block Watne. Block Watne bygger småhus og lave leilighetsbygg i randsonen av bysentra. Vi vet at mange av våre medlemmer gjerne vil bo mer landlig i småbarnsfasen. OBOS-medlemmer har nå fortrinnsrett på alle nye boliger som Block Watne legger ut for salg. Gjennom BWG Homes-kjøpet, har OBOS også blitt en betydelig aktør og boligprodusent i Sverige med merkevarene Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan. Vi øker vår inntjening i et marked med sterk vekst, og vi får tilgang til kompetanse og produksjonsressurser som vi også kan ha glede av i Norge.  

OBOS har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg til et solid selskap. Vi har bygget opp en kompetent organisasjon og har egenkapital som gjør oss robuste til å håndtere svingninger i boligmarkedet. Vår hovedoppgave står fast; å sørge for fornøyde medlemmer gjennom å skaffe flest mulig og best mulig boliger.

meland-signatur.png